از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Saturday, September 25, 2010
شب سکوت کویرداشتم بعد از سال ها شب سکوت کویر گوش می دادم. می تونم چشمام رو ببندم و باهاش برگردم به هشت سال پیش. انگار جزئی از وجودم شده.

تو این فصل خیلی می چسبه