از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Saturday, October 13, 2007
سالگرد

امروز متنی به این مضمون به دستم رسید:

امروز سالگرد پرتاب اولین زن ایرانی (انوشه انصاری) به فضاست. به امید روزی که آخرین زن ایرانی را به فضا پرتاب کنیم.