از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Thursday, October 18, 2007
اخبار

از اخبار ایران، فقط بی‌بی‌سی رو دنبال می‌کنم. اخبارش برام ایمیل می‌شه. البته چنین ایمیلی رو از صدای آمریکا هم می‌گیرم، ولی به ندرت بازش می‌کنم.

امروز طبق معمول ایمیل رو باز کردم که بخونم. خوندم، اخبار همه عجیب غریب و نشان دهنده‌ی شرایط بد و خطرناک بود. بیشتر و بیشتر می‌خوندم. با خودم گفتم آخه بی‌بی‌سی که هیچ وقت این قدر چرت و پرت نمی‌نوشت، مگه چه خبر شده؟! بازم ادامه دادم، داشتم به آخرای اخبار می‌رسیدم که دیگه داشت برام باور نکردنی می‌شد. به بالای صفحه‌ی ایمیل برگشتم. حدسم درست بود، اشتباهی ایمیل صدای آمریکا رو باز کرده بودم!

من نمی‌دونم واقعاً این صدای آمریکا خجالت نمی‌کشه؟! آخه خبرگزاری این‌قدر...

این وسط شعارشون از همه جالب‌تره: "وظیفه‌ی ما فقط خبر رسانیست" !!!

گرچه نسبت به بی‌بی‌سی هم خوشبین نیستم، ولی در حال حاضر منبع خبری بهتر از اون نمی‌شناسم.