از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Tuesday, November 20, 2007
زمان

خیلی خیلی داره زمان تند می‌گذره! گذشتن یه هفته دقیقاً مثل یه پلک زدن شده!

ایران که بودم، همیشه دوشنبه که تموم می‌شد، می‌گفتم کمر هفته شکسته. دوشنبه که می‌گذشت انگار هفته تموم شده‌بود.

اینجا هم دوشنبه که می‌گذره انگار هفته تموم شده (در نظر داشته باشید که دوشنبه اولین روز هفته‌س) اصلاً دوشنبه نیمده هم انگار هفته تموم شده!