از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Tuesday, January 8, 2008
رفتم سر کوچه

رفتم سر کوچه، یه پاکت سیگار بگیرم

رفتم اون دنیا، تا بمیرم

رفتم سر کوچه، یه پاکت سیگار بگیرم

رفتم اون دنیا تا بمیرم


رفتم جیگرکی، دو سه سیخ جیگر بگیرم

گفتش سگت چی؟ زنت چی؟ بچت چی؟


می‌شه یه مرده بود، تو بیمارستان

می‌شه یه مادرمرده، توی قبرستان

می‌شه یه مرده بود، تو تیمارستان

می‌شه یه قرص خورده، توی قبرستان


می‌شه داد زد: آهاااااااااااااااای مردم، کلاً به ...م


رفتم سرکوچه، یه پاکت سیگار بگیرم

رفتم اون دنیا تا بمیرم

رفتم جیگرکی، دو سه سیخ جیگر بگیرم

گفتش سگت چی؟ زنت چی؟ بچت چی؟


حالا ببینااااا، نمی‌ذارن مثه سگگگگگگ، کنار تو ...گی کنم

حالا ببیناااا، نمی‌ذارن مثه خوک، برای او بندگی کنم


رفتم سر کوچه، یه پک.


محسن نامجو، عبدی بهروانفر

پانوشت: نمی‌تونم آهنگشو اینجا بذارم.