از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Tuesday, February 26, 2008
مقصد

هروقت که حس کردی داری رو مسیر

مرد جان به لب رسیده

عقاید نوکانتی

چون است حال بستان

راست بگو

بنگر ز جهان

ای ساربان

شیوه نوشین لبان

Goodbye Cruel World

One of My Turns

Hey You

Comfortably Numb

حرکت می‌کنی، سریع یه اندی بذار و تحملش کن. اگه جواب نداد یه بلک‌کتز روش. هم برا خودت بهتره هم برا بقیه!