از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Monday, March 31, 2008
انبوهی از تمرین
مشتی ایمیل بی جواب
و من
مست و پاتیل
شبگردی های بارانی
و
بازهم پناه به ...

نفهمیدم دیشب کی و چه جوری خوابم برد
امروز که از خواب بیدار شدم
دیدم رو میزم چهارصد و بیست دلار پوله
کیفم تو جیبم نیست
رو اینترنت می رم و می بینم از حسابم حدود هشتصد دلار پول برداشته شده

نزدیکای صبح کیفم رو پیدا کردم، ولی کردیت کارتم توش نبود
شاید فردا صبح که از خواب بیدار شدم، کردیت کاردم سر جاش بود، ولی من که یه خورده از اون چهارصد و خورده ای رو خرج کردم