از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Wednesday, June 25, 2008
نحس
دوباره بیست و هشت روز گذشت
یادمه سال سوم دبستان که بودم
معلممون جدول ضرب چهار رو درس داد و همون موقع گفت که هر کی بیاد همین الان هر چی ازش می پرسم بتونه درست بگه یه مثبت می گیره
من رفتم
همشو درست گفتم
ولی وقتی پرسید چهار هفت تا
یادم نیمد