از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...
Friday, July 4, 2008
موقعی که

موقعی که داریوش رو به نامجو ترجیح می‌دی...

وقعی که ابر رو به آفتاب ترجیح می‌دی...

وقعی که اکسیژن رو به شرلوک ترجیح می‌دی...

اون موقع‌ست که قورت دادن آب دهن رو هم دوست داری.

0 Comments: