از شهر آشنایی
نانی و حرفه‌ای و نشستن به گوشه‌ای...